Ενεργοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ρήτρα μεταξύ Uni systems και Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά τη σύμβαση συντήρησης για το έργο “μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολίτων/επιχειρήσεων (ΕΡΜΗΣ)”.

Η εν λόγω απόφαση απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να προβεί στη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, το οποίο απεφάνθη ότι απέχει του ελέγχου, καθώς απαραδέκτως υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εταιρείας «Unisystems A.E.» δεδομένου ότι, ως συμβατικός όρος, εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης προηγούμενης σύμβασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Συνεπώς, η Υπηρεσία προέβη στην υπογραφή της σύμβασης συντήρησης του εν λόγω έργου στις 27-9-2012, μετά από διαπραγμάτευση με την εταιρεία ως προς το τίμημα. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 306.270 ευρώ με ΦΠΑ.