Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και του Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο εγκαθιδρύεται ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ του Εθνικού Ποινικού Μητρώου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του συστήματος Police on line της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου του Σώματος.

Με τη χρήση των παραπάνω διαδικτυακών υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα Ποινικού Μητρώου προσώπων Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες αφορούν στην καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος, στην αποστολή ποινικού δελτίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία των δύο Φορέων κατά τις διαδικτυακές υπηρεσίες γίνεται κρυπτογραφημένα.