Οι ενώσεις εταιρειών 1) Byte - National Observatory of Athens - SOL - Geoanalysis, 2) Data Concept - Geotech, 3) Epsilon - Atese, 4) Impetus - Micro, 5) Newsphone - Telenavis, 6) Satways - Gigetron - Pylones και οι εταιρείες 1) Globo Technologies, 2) Onex και 3) Singularlogic κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Νομαρχίας Ηλείας.

Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας”. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα), καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών είναι οκτώ (8) μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.500.055 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.