Σε συνέχεια της από 14 Μαΐου 2008 ανακοίνωσή της σχετικά με τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 137.556.721,74 Ευρώ με την καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της, η Forthnet σύναψε χθες συμφωνία τοποθέτησης (placement agreement) με τις Merrill Lynch International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited και NBG International Limited, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners), δυνάμει της οποίας οι Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για την εξεύρεση “ειδικών επενδυτών” και άλλων κατάλληλων διεθνών επενδυτών (eligible international investors) για τη διάθεση νέων μετοχών της εταιρείας, που τυχόν δεν διατεθούν στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής.

Σημειώνεται ότι η Συμφωνία Τοποθέτησης δεν συνιστά εγγύηση κάλυψης ούτε αναδοχή τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών από τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, ενώ η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι εν λόγω μετοχές δεν θα είναι μικρότερη της τιμής διάθεσης στους παλαιούς μετόχους της, ήτοι 2,57 Ευρώ ανά μετοχή. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Τοποθέτησης, η εταιρεία, η Forgendo Limited, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και οι κ.κ. Ιωάννης Αβέρωφ, Παντελής Τζωρτζάκης, Deepak Padmanabhan, Michael Warrington, Mohsin Majid, Saviour Portelli, Αλκιβιάδης Παγιατάκης, Ιάσων Στράτος, Γεώργιος Κουτσουδάκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Παύλος Κανελλόπουλος, Γρηγόρης Βότσης και Νεκτάριος Κόκκοβας δεσμεύθηκαν εγγράφως ο καθένας έναντι των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών ότι, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και εκτός εάν λάβουν την έγγραφη συναίνεση των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών, θα απόσχουν από ορισμένες εταιρικές πράξεις, δικαιοπραξίες και συναλλαγές επί μετοχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και διάθεσης μετοχών, για χρονική περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης των νέων μετοχών της εταιρείας που θα προέλθουν από την αύξηση στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών που θα έχουν συμμετάσχει σε αυτήν.

Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν συνιστούν και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως δημόσια προσφορά ή διαφήμιση των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προέλθουν από την Αύξηση ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την απόκτηση των εν λόγω μετοχών.