Τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 2012, ανέλυσε το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, σε ότι αφορά τις 20 βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η έρευνα αποτυπώνει την εξέλιξη των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύνολο 20 υπηρεσιών που αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει κοινής μεθοδολογίας για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των κρατών – μελών, από τις οποίες οι 12 αφορούν τους πολίτες και οι 8 τις επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
Προς πολίτες 1. Φόρος εισοδήματος: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 2. Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και άδεια οδήγησης) 5. Καταχώρηση οχήματος 6. Έκδοση οικοδομικής άδειας 7. Δήλωση προς την αστυνομία (π.χ., σε περίπτωση κλοπής) 8. Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): αίτηση και παραλαβή 10. Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 11. Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης) 12. Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών και κλείσιμο ραντεβού),

Προς Επιχειρήσεις 13. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους 14. Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 15. ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 16. Έναρξη επιχείρησης 17. Υποβολή στοιχείων σε Στατιστικές υπηρεσίες 18. Δηλώσεις στα τελωνεία 19. Περιβαλλοντικές άδειες 20. Δημόσιες Προμήθειες.

Για το 2012 στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι 7 από τις 20 υπηρεσίες διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά, εκ των οποίων 3 αφορούν πολίτες και 4 επιχειρήσεις. Πλήρως ηλεκτρονικά προσφέρονται οι υπηρεσίες που αφορούν στη φορολογία (υποβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, απόδοση ΦΠΑ), την εύρεση εργασίας, τη δήλωση αλλαγής διεύθυνσης, τις τελωνειακές διασαφήσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς εργαζομένους.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (2010) όπου και έγινε και έρευνα σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης για τη διαθεσιμότητα των 20 υπηρεσιών, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με το μέσο της ΕΕ των 27 συν Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

% ολοκλήρωσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ27
Υπηρεσίες προς Πολίτες 65% 87%
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 78% 94%
Σύνολο 20 υπηρεσιών 70% 90%