Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 31ης Συνόδου της Ομάδας των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ERG), που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία από 3 - 4 Δεκεμβρίου 2009, όπου την ΕΕΤΤ εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος.

Η Σύνοδος ενέκρινε το Πρόγραμμα Εργασιών για το έτος 2010, κεντρικό στόχο του οποίου αποτελεί η εναρμόνιση των ρυθμιστικών δράσεων για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη σύγκλιση δικτύων και υπηρεσιών υπό το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Μεταξύ των τομέων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της Συνόδου περιλαμβάνεται η ουδετερότητα του διαδικτύου, η χονδρική παροχή πρόσβασης σε επιχειρηματικούς πελάτες, η προώθηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα καθώς και η αποτελεσματική ρύθμιση συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού. Σημαντική θεσμική αλλαγή που επιφέρει το νέο Πλαίσιο είναι η δημιουργία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC).

Πρόκειται για ένα νέο συμβουλευτικό σώμα, διάδοχο του ERG, που τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο των ανεξάρτητων εθνικών Ρυθμιστών. Στο BEREC ανατίθεται, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημαντικά αναβαθμισμένος ρόλος σε ότι αφορά την εφαρμογή στις εθνικές αγορές του νέου Ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο ενισχύει και θωρακίζει περαιτέρω την προσωπική, λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία των εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών.