Οι πωλήσεις της Dixons South-East Europe (Κωτσόβολος) παρουσίασαν σημαντική αύξηση 13% ετησίως, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Η εταιρεία εμφάνισε, στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου DixonsCarphone που ανήκει, κέρδη υπό τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ακολουθεί, ενώ σε τοπικό επίπεδο, είναι πλέον κερδοφόρος και εξ αυτού προκύπτει φόρος εισοδήματος 1,4 εκατ. ευρώ που θα καταβληθεί. Επιπλέον, το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον υπαγόρευσε την λήψη προβλέψεων για γενικούς κινδύνους και την εμφάνιση λογιστικών ζημιών. Η εταιρεία συνέχισε αμείωτο το ετήσιο πλάνο επενδύσεων σε τεχνολογία και υποδομές, όπου για το 2014/15 έφτασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ, και οι προγραμματισμένες επενδύσεις για το έτος 2015/16  ανέρχονται στα 5,5 εκατ.  Αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη, τόσο της εμπιστοσύνης της εταιρείας στην Ελληνική αγορά, όσο και της προσπάθειας διαρκούς εκσυγχρονισμού.