Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Βασίλης Παπάζογλου, απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα Ενημέρωσης και Κατάρτισης Δικαιούχων Ενταγμένων Πράξεων της Πρόσκλησης 21.1: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 10/06/2011, στο Υπουργείο Παιδείας.

Η ημερίδα συνιστά την επίσημη έναρξη υλοποίησης 110 έργων, από όλα τα ΑΕΙ της χώρας, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔ ΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος) «Ψηφιακή Σύγκλιση» με  περίπου 45 εκατ. ευρώ.