Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αξιολογήσεις επαναπιστοποίησης από την Bureau Veritas Certification για τα Διαχειριστικά Συστήματα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001.

Η επιτυχής εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών σε κρίσιμους τομείς όπως η Ποιότητα, το Περιβάλλον και η Ασφάλεια Πληροφοριών, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη μακροχρόνια δέσμευση της SingularLogic στη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της, την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της και την έμφαση που αποδίδει στην ασφάλεια των πληροφοριών και υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποίει η ίδια και οι πελάτες της.