Η Διεύθυνση Πληροφορικής και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισαν την απόρριψη των προσφορών και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

Συγκεκριμένα, προσφορές κατατέθηκαν από τις εταιρείες Byte και Performance Technologies, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Η αξία του έργου, που περιλαμβάνει προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών είναι 73.800 ευρώ.