Δέσμη μέτρων με σκοπό τη στήριξη και τη διασύνδεση των εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η ανάπτυξη κοινών προτύπων σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα δίκτυα επικοινωνίας 5G ή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Τα σχέδια αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 50 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα επενδύσει 500 εκατ. ευρώ σε ένα πανενωσιακό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, θα εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας για να ενισχύσει το IoT και τα smart cities και θα θεσπίσει μελλοντικά βιώσιμη νομοθεσία η οποία θα στηρίξει την ελεύθερη ροή δεδομένων και θα διασαφηνίσει την κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από αισθητήρες και έξυπνες συσκευές. Επίσης, θα προβεί στη δημιουργία ευρωπαϊκού νέφους. Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι η ψηφιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών θα προσθέσει ετησίως έσοδα άνω των 110 δισ. ευρώ για τη βιομηχανία στην Ευρώπη κατά τα επόμενα πέντε έτη.