Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για την χρήση που έληξε στις 30/6/2012.

Ο κύκλος εργασιών της CPI για το οικονομικό έτος 1/7/2011 – 31/3/2012, ανήλθε σε 17.524.000 ευρώ, από 21.321.000 κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 17,8%. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε 13.019.000 ευρώ, από 16.301.000, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε 4.505.000 ευρώ από 5.020.000 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε ελαφρά και ανήλθε σε 21,9% έναντι 21,7% πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε 14.000 χιλ. ευρώ από 604.000. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε  ζημιά 817.000 ευρώ έναντι ζημιών 479.000. Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε 4.184.000 ευρώ έναντι 4.254.000 στις 30/6/2011, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου μειώθηκαν ανερχόμενα σε 275.000 ευρώ έναντι 865.000.