Η Terra Mapping the Globe ΕΠΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, με απευθείας ανάθεση από την ΚτΠ Α.Ε. την τεχνο-οικονομική μελέτη με σκοπό τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος Φακέλου Μεγάλου Έργου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης για το έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural Broadband)».

Στο πλαίσιο του έργου, η Terra Mapping the Globe θα πραγματοποιήσει μια σειρά μελετών, όπως Ολοκληρωμένη προσομοίωση του τελικού του τελικού τεχνοοικονομικού σεναρίου με βάση τις επικαιροποιημένες παραδοχές του έργου, η αναθεώρηση και ο εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας προσέγγισης για τον υπολογισμό της ζήτησης, η τροποποίηση, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, η επικαιροποίηση και επανυπολογισμός του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου, η εμπειρογνωμοσύνη για την κατάθεση του Φακέλου Μεγάλου Έργου και η εμπειρογνωμοσύνη επί των αλλαγών και ενσωμάτωση πιθανών βελτιώσεων στο τεύχος διακήρυξης.