Οι νέες εφαρμογές των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ανεξάντλητες. Απτεται της προσωπικής ικανότητας του CIO να κατανοήσει, να πείσει και να εφαρμόσει εκείνη τη μεθοδολογία υλοποίησης και λήψης υπηρεσιών Πληροφορικής που θα βελτιώσουν την κατάσταση της επιχείρησης.

Η τεχνολογική καινοτομία εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων παρέχοντας λύσεις με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, πιστεύουμε πως το κράτος φέρει την ευθύνη να προάγει την καινοτομία μέσω του συστήματος των επιδοτήσεων σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, οι οικονομικοί πόροι που είναι, κατά καιρούς, διαθέσιμοι για την καινοτομία της επιχείρησης μέσω της Πληροφορικής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά.

Δεν είναι όμως μόνο δουλειά του κράτους η καινοτομία, είναι κυρίως δουλειά των επιχειρήσεων, σαν μοναδικός αξιόπιστος τρόπος ανάπτυξης των εργασιών και του εύρους των δραστηριοτήτων τους στη Διεθνή Αγορά. Για το management των ελληνικών επιχειρήσεων, η καινοτομία στον τεχνολογικό τομέα θα πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς σημασία όπως η διαχείριση των οικονομικών.

Στην πράξη, δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει
Διαπιστώνουμε μία αδυναμία στο να δημιουργήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την τεχνολογική πρόοδο στην Πληροφορική. Αυτό δεν είναι θέμα επιστημονικής επάρκειας ή οικονομικών πόρων, μόνο, αλλά και θέμα έλλειψης προσοχής εκ μέρους του Top Management και έλλειψης επιχειρησιακών διαδικασιών που να εμπλέκουν την Πληροφορική σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με στόχο την ανίχνευση των ευκαιριών εφαρμογής της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Δεν είναι υπερβολή να θεωρήσουμε πως η επιτυχής οικονομική πορεία μιας επιχείρησης στην Ενωμένη Ευρώπη θα είναι συνάρτηση της ποιότητας της τεχνολογίας και της καινοτομίας που θα έχει εμπλέξει στις δραστηριότητές της.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση αυτών των ιδεών στην σκέψη της Γενικής Διεύθυνσης και του διοικητικού συμβουλίου μιας ελληνικής εταιρείας, στην εποχή της κρίσης, έχει ακόμη δρόμο. Θα πρέπει να κτισθεί στο πλαίσιο εκείνο που θα βάλει την Πληροφορική, και την τεχνολογία γενικότερα, σαν βασική διάσταση όλης της εταιρείας.

Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι:

Η συμβολή της Πληροφορικής στην προώθηση της καινοτομίας
Ο ρόλος της Πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις, και η συμβολή της στην στρατηγική και στην καινοτομία, δεν είναι πάντα ευδιάκριτος. Διαφέρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Στην πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, τα τμήματα Πληροφορικής έχουν σαν αποστολή να διατηρούν την επιχείρηση λειτουργική (keep the business running) και να συντηρούν τις υποδομές Πληροφορικής (keep the lights on).

Η συζήτηση γύρω από το πώς μπορεί να συμβάλει η Πληροφορική στην καινοτομία και στην επιχειρησιακή στρατηγική είναι παλιά. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της ελληνικής επιχείρησης με το να αποδεχθεί το Τμήμα Πληροφορικής σαν παράγοντα αλλαγής  στις επιχειρηματικές διαδικασίες (IT Centered Change). Σε μια επόμενη και μελλοντική στιγμή, ακόμη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας (business transformation). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, που τα οικονομικά μεγέθη ήταν ανθηρά, δεν προέκυψε μια τέτοια επένδυση εμπιστοσύνης στην ελληνική επιχείρηση, τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα.

Συνήθως οι μονάδες Πληροφορικής υλοποιούσαν τις απαιτήσεις του Business με τον τρόπο που αυτό προδιέγραφε.

Αυτή η προσέγγιση δεν εκμεταλλευόταν τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλαγή των επιχειρησιακών πρακτικών και στην καινοτομία με συνέπεια στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η Πληροφορική θα πρέπει να μεταφράζει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε επιχειρησιακούς όρους κατανοητούε από τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη.

Η μετάφραση αυτή θα έχει σαν στόχο την εισαγωγή αλλαγών που θα επιφέρουν μετρήσιμη βελτίωση στην καθημερινή πρακτική του επιχειρείν του συγκεκριμένου κλάδου.


Πληροφορική και εξοικονόμηση κόστους
Ο Διευθυντής Πληροφορικής θα συμβάλει έτσι ώστε η Πληροφορική να οδηγήσει σε μείωση κόστους και βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών.

Για παράδειγμα, η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων με τους παρακάτω τρόπους:
• Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο Data Center που:
 – εξοικονομούν ενέργεια
 – αυξάνουν την διαθεσιμότητα των συστημάτων μειώνοντας παράλληλα τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την συντήρηση των (που σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν)
 – αυξάνουν την παραγωγικότητα σε νέες υλοποιήσεις και απαιτήσεις σε υποδομές.

• Προώθηση αλλαγών στις εφαρμογές που υλοποιούν διαφοροποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, προσαρμοσμένες στους σύγχρονούς καιρούς. Μιλάμε για διαδικασίες που μειώνουν την εσωτερική γραφειοκρατία της εταιρείας και απελευθερώνουν ανθρώπινους πόρους από τις άλλες μονάδες της εταιρείας, βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα και τον τρόπο διάθεσης αυτών.

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να επικοινωνηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να πεισθούν τα υπόλοιπα στελέχη για την συνεισφορά της Πληροφορικής στην επιχείρηση. Θα πρέπει η Πληροφορική να αξιοποιήσει την πλούσια γνώση που έχει για την επιχείρηση και να παρέμβει βελτιωτικά στην αλλαγή του επιχειρείν.

Τεχνολογικές επενδύσεις
Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των data centers μέσω της αντικατάστασης των ενεργοβόρων μηχανών και της χρήσης νέων μηχανών χαμηλής κατανάλωσης, ικανών να υποστηρίξουν μαζικό virtualization και για τους servers και για τα desktops. Ο αριθμός των φυσικών μηχανών θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και για λόγους ασφάλειας δεδομένων. O φυσικός προσωπικός υπολογιστής στην πλειοψηφία των χρηστών μπορεί να αντικατασταθεί με ένα virtual PC που πρακτικά δεν χαλάει ποτέ, μειώνοντας τα κόστη συντήρησης και διατηρώντας τα δεδομένα ασφαλή σε μια περιοχή του Storage.

Επίσης θα πρέπει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των εργαλείων διαχείρισης της Πληροφορικής, έτσι ώστε αυτή να είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερες και ταχύτερες υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών και παροχής νέων, με την χρήση αυτοματισμών. Θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύνολο των εταιρικών εφαρμογών και να εκπονήσει σχέδιο εκσυγχρονισμού των.

Η συντήρηση παλαιών τεχνολογικά εφαρμογών είναι εξαιρετικά δαπανηρή και δεν διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου  λογισμικού ως προς την λειτουργικότητα, επεκτασιμότητα και παραμετροποίηση ώστε να υποστηρίζει ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες με στόχο το πειραματισμό και την καινοτομία. Η δική μου εταιρεία έχει κατανοήσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και έχει προβεί στα πρώτα βήματα ως προς τον εκσυγχρονισμό του data center, με τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών στα νέα εταιρικά δεδομένα να έπεται.


Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα
Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει σημαντική διαφοροποίηση στο πέρασμα του χρόνου. Σαν αφετηρία του έχει τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης του παρελθόντος. Ο ρόλος έχει εξελιχθεί δραματικά λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, την μετεξέλιξη των επιχειρήσεων και την ολοένα και αυξανόμενη εξάρτηση αυτών από την τεχνολογία της Πληροφορικής.

Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους υφιστάμενούς του, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τα άλλα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης, έτσι ώστε να χτίζει διαρκώς την επιχειρησιακή αντίληψη που θα του επιτρέψει να ηγηθεί της καινοτομίας μέσω της κατανόησης των διαρκώς μεταλλασσόμενων επιχειρησιακών  καταστάσεων που χρίζουν αντιμετώπισης από την Διεύθυνσή του. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι συγχρονισμένος ο ρόλος του με τις προσδοκίες του οργανισμού που υπηρετεί.

Θα πρέπει, ακόμα, να διαθέτει ικανότητες στον τομέα της ψυχολογίας, να είναι παράγοντας μόνιμης αλλαγής, να χτίζει επιχειρησιακές σχέσεις εντός και εκτός των ορίων του οργανισμού, να σκέπτεται και να δρα σαν επιχειρηματίας και να μπορεί να μεταφράζει την αξία της τεχνολογίας σε όρους αντιληπτούς από του επιχειρηματικούς ηγέτες του οργανισμού.

Οι προβληματισμοί του σήμερα
Ο ισχυρότερος προβληματισμός πηγάζει από το εύρος και το βάθος της οικονομικής κρίσης, που πανικοβάλει τις εταιρείες και αναστέλλει πολλές από  τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των υποδομών και των Τμημάτων Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, οι περικοπές στο λειτουργικό κόστος και στις επενδύσεις στον τομέα της Πληροφορικής,  θα παγώσουν τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και θα κάνουν βήματα πίσω στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σήμερα, ο CIO κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς προσωπικό και με την υποχρέωση να συνεχίζει να υποστηρίζει τους εσωτερικούς πελάτες, οι οποίοι  θα αναμένουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών όπως πριν την κρίση. Καθώς η ύφεση θα επιμένει, η ίδια η θέση του CIO θα τίθεται σε κίνδυνο κατάργησης.

Για να επιβιώσει στο ρόλο του, θα πρέπει να δημιουργήσει νέες αρχιτεκτονικές υπηρεσιών που θα ξεφεύγουν από το κλασικό μοντέλο που επιβάλει όλες οι υπηρεσίες να προέρχονται/παράγονται από το Data Center της εταιρείας. Θα δώσει υπηρεσίες και λύσεις που θα προέρχονται  από εξωτερικές πηγές υπηρεσιών, θα προτείνει τεχνολογικές λύσεις που δεν θα προϋποθέτουν την πρόσληψη νέων διαχειριστών και προγραμματιστών για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΙΤ και θα διαδώσει στο σύνολο της εταιρείας όλα τα σημαντικά επιτεύγματα που έχει πετύχει η Πληροφορική χτίζοντας το μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας. Οι νέες εφαρμογές των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ανεξάντλητες.

Άπτεται της προσωπικής ικανότητας του Διευθυντή Πληροφορικής να κατανοήσει, να πείσει και να εφαρμόσει εκείνη τη μεθοδολογία υλοποίησης και λήψης υπηρεσιών Πληροφορικής που θα βελτιώσουν την κατάσταση της επιχείρησης και θα τον καταστήσουν πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Η θέση μας, σαν Διευθυντές Πληροφορικής, θα πρέπει να είναι παρόμοια σε πάθος με αυτή των ιεραποστόλων, έτσι ώστε να γίνουμε παράγοντες αλλαγής και προόδου μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και να συμβάλουμε δραματικά στην πρόοδο των οργανισμών που μας απασχολούν, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Αν δεν προσπαθήσουμε εμείς, τότε δεν θα υπάρξει σύντομα άλλος διευθυντικός ρόλος που να επιφέρει ριζικές αλλαγές μέσω του μεγαλύτερου όπλου του ανθρώπου: τη γνώση και την εφαρμογή της στην τεχνολογική καινοτομία.