Ο όρος “Πράσινη Πληροφορική” συναντάται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.

Στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι πλέον γεγονός ότι μπορεί να συνεισφέρει και ο τομέας της πληροφορικής. Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) έχουν ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών αναγκών με τρόπο που μεριμνά για το φυσικό περιβάλλον. Στo πλαίσιo του ΕΠΣΕΤ, και στο Datacenter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αναπτύσσονται τεχνολογίες και λογισμικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον, όπως είναι η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης και η βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του Datacenter, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών εικονικοποιήσης (Virtualization) στην πληροφοριακή υποδομή. Η τεχνολογική υποδομή του ΕΠΣΕΤ φιλοξενείται στο Datacenter του Eθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όπου υπάρχει και ο κόμβος του HellasGrid καθώς και τεχνολογικός εξοπλισμός του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του Υποέργου 8 του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” ολοκληρώθηκαν οι εξής διαδικασίες: Ενεργειακή ανακατασκευή του Datacenter EKT με την εγκατάσταση συστήματος “Cold Isle Containment” και τη χρήση εργαλείων CFD, η εγκατάσταση πλήρους μετρητικής υποδομής για τον υπολογισμό, την καταγραφή και παρουσίαση του δείκτη “Power Usage Effectiveness-PUE”, η διάθεση εργαλείων παρακολούθησης και αναφοράς του PUE του Datacenter του EKT στο κοινό σε εύκολα κατανοητή μορφή και η επέκταση συστήματος για την παρακολούθηση και αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν από την πλατφόρμα παροχής εικονικών μηχανών του ΕΚΤ σε πραγματικό χρόνο.