Οι εταιρείες: 1. ΙΒΜ Ελλάς, 2. Intrasoft International, 3. ΟΤΕ, 4. SingularLogic, 5. Uni Systems και οι ενώσεις εταιρειών 6. Altec – Quality & Reliability και 7. Pricewaterhousecoopers Business Solutions – Velti – Cosmos Business Systems, κατέθεσαν την Παρασκευή προσφορές στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο: «Υπηρεσίες Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις», αρχικού προϋπολογισμού 3.375.120 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS – Citizen Relationship Management System), μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα (capability) της Δημόσιας Διοίκησης να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της χώρας.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα από όλα τα εκπαιδευμένα στελέχη εξυπηρέτησης (service agents) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων, οι οποίοι θα υποδειχθούν και οι οποίοι αποτελούν σημεία εξυπηρέτησης πολιτών ή/και επιχειρήσεων.

Κατ’ ελάχιστον το σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσω τριών κύριων καναλιών επικοινωνίας: το τηλεφωνικό κανάλι (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πχ. 1500), το κανάλι φυσικής παρουσίας (ΚΕΠ), και το ηλεκτρονικό κανάλι (πχ. Διαδίκτυο, email, SMS, smart appliances κλπ.). Κύριος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης.