Η ένωση εταιρειών 1) Systemlan – Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας και οι εταιρείες 2) Άποψη, 3) Digimark, 4) Globo Technologies, 5) Hellascom, 6) Siemens Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες και 7) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου του ΤΕΙ Χαλκίδας».

 Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του δικτύου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν κεντρικό μεταγωγέα (switch), και περιφερειακούς μεταγωγείς (switches), έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και access points, κατάλληλα συνδεδεμένα είτε με τους περιφερειακούς μεταγωγείς (switches), είτε με τον κεντρικό μεταγωγέα (switch). Επιπλέον ο κεντρικός μεταγωγέας θα έχει ασύρματο ελεγκτή (wireless controller) πολλαπλών υπηρεσιών. Το δίκτυο θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους από 13000 χρήστες, στους οποίους θα κατανέμεται το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth) του ασύρματου δικτύου, εκ των οποίων οι 500 τουλάχιστον θα είναι πιστοποιημένοι χρήστες ελεγχόμενης πρόσβασης («Access Controlled Users»).

Ως «Access Controlled Users» ορίζονται οι χρήστες του δικτύου, οι οποίοι χρησιμοποιώντας username και password και με βάση κατάλληλες πολιτικές πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο, μπορούν να πιστοποιούνται ώστε να έχουν ασύρματη πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, που έχουν ενδεχομένως περιορισμό χρήσης (π.χ. πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του δικτύου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε Student WiFi, σε Teachers WiFi, κλπ.). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 233.409 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.