Οι εταιρείες 1) Ανκο, 2) Άποψη, 3) Data Concept, 4) Globitel, 5) Globo, 6) Quality & Reliability και 7) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Δήμου Ηλιούπολης με τίτλο "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης".

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή.

Το προκηρυσσόμενο έργο είναι ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: Υποδομές Κοινωνίας της Πληροφορίας στον τομέα των Επικοινωνιών του Μέτρου 4.2 του Ε.Π ΚτΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 458.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.