Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF), Thomas Rachel, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, και ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωμάς Μαλούτας, έδωσαν στην Αθήνα το έναυσμα για τη συνέχιση της ήδη επιτυχημένης διμερούς συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας.

Το ελληνογερμανικό πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποιήθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2013-2015, αποτελεί το μοναδικό πολυθεματικό διμερές πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η Γερμανία με άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στους τομείς της υγείας, της βιο-οικονομίας, της ενέργειας, των υλικών, των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (KETs) καθώς και σε διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτισμού & τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επιστήμης και της αγοράς στους συγκεκριμένους τομείς, η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και στις δύο χώρες και η επέκταση των συνεργειών με τα ανταγωνιστικά προγράμματα του Ορίζοντα 2020.