Η 8η εξαμηνιαία αναφορά για την Ευρυζωνικότητα από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας είδε το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν είναι τα εξής: Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη, Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης, Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων, Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ, Διεισδυτικότητα Πακέτων Πρόσβασης και Εγχώρια Ευρυζωνική Επίδοση.

Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην  Ελλάδα
Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αρχές του 2008 ανέρχονταν στα επίπεδα του 86%. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, 17 στα 20 αιτήματα οικιακών ή εταιρικών πελατών για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης μπορούσαν άμεσα να εξυπηρετηθούν. Με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο σχετικός μέσος όρος για τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ κυμαίνονταν στα επίπεδα του 92%.

Η μικρή αυτή σχετικά απόκλιση της χώρας από τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα οφείλεται κατά βάση στο ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Δεδομένου ότι η κάλυψη αφορά σε πληθυσμιακό και όχι σε γεωγραφικό επίπεδο, το μέγεθος αυτό ερμηνεύεται με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία γεωγραφικής περιοχής στη χώρα. Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο, η ευρυζωνική κάλυψη χαρακτηρίζεται ως πλήρης (100%) στις αστικές περιοχές, ενώ κυμαίνεται στα επίπεδα του 85% και του 50% στις ημιαστικές και στις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν στην τεχνολογία πρόσβασης DSL καθότι είναι η κυρίαρχη, σε όρους μεριδίων αγοράς αλλά και γεωγραφικής κάλυψης, τη χρονική περίοδο μελέτης στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική αποτύπωση της χώρας με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, εκτός Ρουμανίας και Βουλγαρίας όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στη συνολική πληθυσμιακή κάλυψη, το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλά επίπεδα καθώς το χαμηλότερο ποσοστό διαπιστώνεται στο 64%.

Μπορούν να σχηματοποιηθούν τρεις ομάδες κρατών. Η πρώτη περιλαμβάνει κράτη όπου η πληθυσμιακή κάλυψη υπερβαίνει τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει κράτη που προσεγγίζουν χωρίς να υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει κράτη που υπολείπονται αρκετά του μέσου όρου. Η Ελλάδα εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα καταλαμβάνοντας μία από τις πιο χαμηλές θέσεις  (Σχήμα 1.1). Φυσικά, το ζητούμενο παραμένει η ευρυζωνική κάλυψη ανεξαρτήτως τεχνολογίας πρόσβασης. Ηδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζεται η αδυναμία του συγκεκριμένου δείκτη κάλυψης εξαιτίας της τεχνολογικής εξάρτησής του.