Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για υπηρεσίες βασιζόμενες στο cloud και για υποδομή δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η επιστήμη, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες επωφελούνται από την επανάσταση των μαζικών δεδομένων.

Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών δεδομένων στον κόσμο, αλλά λόγω των ανεπαρκών και κατακερματισμένων υποδομών αυτά τα «μαζικά δεδομένα» δεν αξιοποιούνται πλήρως. Με την ενίσχυση και τη διασύνδεση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, η Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό Cloud Ανοικτής Επιστήμης το οποίο θα παράσχει σε 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Αυτό θα βασίζεται στην ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων, που διαθέτει δίκτυα υψηλής ευρυζωνικότητας, χώρους αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας και συστήματα υπερυπολογιστών αναγκαία για την αποτελεσματική πρόσβαση και επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων αποθηκευμένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud). Αυτή η παγκόσμιας εμβέλειας υποδομή θα διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ευρώπης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για πληροφορική υψηλών επιδόσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό γνώσεων που διαθέτει.