Νέα έρευνα της ΕΥ διερευνά το μεταβαλλόμενο ρόλο των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officers - CROs), τις προτεραιότητες και τη συνεισφορά τους στη δημιουργία αξίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία.

Η έρευνα της ΕΥ, Insurance CRO Survey 2016, καλύπτει τις περιοχές της ΕΜΕΙΑ, (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική). Σύμφωνα με την έρευνα, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων δεν περιορίζεται πλέον σε ζητήματα συμμόρφωσης, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και στρατηγικής. Επιπλέον, η πλειοψηφία των CROs δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα αντικειμενικούς δείκτες αποδοτικότητας και θεωρούν ότι η επιτυχία τους επιβεβαιώνεται από τις θετικές αναφορές των οίκων αξιολόγησης ή των ελεγκτικών αρχών στην επιχείρηση, ή ακόμη και από τη θετική αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων.

Το νέο περιβάλλον και οι αυξημένες αρμοδιότητες των CROs δημιουργούν και μια σειρά από νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή της αρχής των τριών γραμμών άμυνας σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων. Βασικές προκλήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν η δυσκαμψία που επιβάλλει το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας, το κόστος της εμπλοκής μεγάλου αριθμού στελεχών και η μειωμένη αίσθηση ανάληψης της ευθύνης από την πρώτη γραμμή άμυνας. Σημαντική πρόκληση για τους CROs αποτελεί, επίσης, η ενίσχυση της λογοδοσίας και η πληρέστερη κατανόηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων.

Τέλος, οι CROs επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν και αναβαθμίσουν τις αρμοδιότητές τους. Το 33% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της διεύθυνσής του αναμένεται να αυξηθεί, ενώ μόλις το 13% εκτιμά ότι θα μειωθεί και το 54% αναφέρει ότι θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.