Ο Αριστοτέλης Μαρκαντώνης, Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής ΠΕ Πληροφορικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και ο Ιωάννης Μιχελακάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, αναλύουν το έργο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Αστικής Κατάστασης και Μετανάστευσης.

Σήμερα, οι αλλοδαποί που διαμένουν στο νησιωτικό γεωγραφικό χώρο του Νοτίου Αιγαίου προσέρχονται στις εγκαταστάσεις των δημοτικών καταστημάτων αντιμετωπίζοντας χρονοβόρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αρκετές φορές επιβάλλεται η επίσκεψη του αλλοδαπού από το χώρο διαμονής του στο χώρο που εδρεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, απόρροια του ιδιόμορφου χαρακτήρα της Περιφέρειας.

Η ανάγκη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες αστικής κατάστασης και μετανάστευσης
Συγκεκριμένα, ένας αλλοδαπός πολίτης για τη διεκπεραίωση μιας τυπικής υπόθεσής του (π.χ. αρχική έκδοση άδειας διαμονής) χρειάζεται να επισκεφτεί την αρμόδια υπηρεσία 3-4 φορές μέχρι την ολοκλήρωσή της, κυρίως για τη συμπλήρωση αιτήσεων και την προσκόμιση δικαιολογητικών. Επίσης, οι δυσκολίες που πολλές φορές παρουσιάζονται κατά τη μετακίνηση των πολιτών, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα λόγω των καιρικών συνθηκών, αποτελούν άλλον έναν παράγοντα καθυστέρησης έκδοσης των αιτούμενων αδειών.

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας καθυστέρησης είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται στην επικοινωνία με τους αλλοδαπούς, γενικά, αλλά και κατά την προσέλευση αυτών στις συνεντεύξεις, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα και καθυστερήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υλοποίηση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο, σε συνδυασμό με την περαιτέρω στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα υποστηρίζει την παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους αλλοδαπούς πολίτες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα οφέλη σε μία περιφέρεια με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναμένει με την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου τα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αλλοδαπούς πολίτες, υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Εξάλειψη των καθυστερήσεων στην ενημέρωσή τους.

Τα επιμέρους οφέλη θα είναι:

 • Η απλούστευση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Περιφέρεια, όπως έκδοση αδειών διαμονής και αδειών εργασίας
 • Η αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των Δημοσίων Φορέων, κυρίως των Δήμων και των Κοινοτήτων, που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών αστικής κατάστασης αλλοδαπών και μετανάστευσης
 • Η προμήθεια του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η εξαγωγή στατιστικών δεδομένων τα οποία θα χρησιμεύσουν στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση κάθε φορέα
 • Η εξασφάλιση της επεκτασιμότητας του συστήματος ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το καταχωρημένο περιεχόμενο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το έργο θα ωφεληθούν διάφορες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
Στελέχη των Δήμων και Κοινοτήτων: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων που είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των θεμάτων αστικής κατάστασης αλλοδαπών και μετανάστευσης. Ως χρήστες του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)  θα απολαμβάνουν τα οφέλη της ταχύτερης εκτέλεσης των εργασιών τους και της αποφόρτισης των ταμείων εξυπηρέτησης από το μεγάλο όγκο αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι τελευταίοι θα είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται για την πορεία εξέτασης των αιτημάτων τους, αλλά θα έχουν και καλύτερη ενημέρωση καθώς και  παροχή διευκρινίσεων σε θέματα μετανάστευσης.

Στελέχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα οφέλη που προκύπτουν για τα στελέχη από τη χρήση του ΟΠΣ σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη εποπτεία των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών αστικής κατάστασης αλλοδαπών και μετανάστευσης με σκοπό την τροποποίηση -ή βελτιστοποίησή- τους  και με τη δημιουργία στατιστικών και άλλων αναφορών, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν στην ταχύτερη και ουσιαστικότερη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Επίσης, όπως και παραπάνω, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εργασία της Δ/νσης, καθώς ένας από τους σκοπούς του ΟΠΣ θα είναι η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων τους, χωρίς να απαιτείται η επικοινωνία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων ή τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

Επαναλαμβάνουμε δε ότι τα οφέλη του συγκεκριμένου ΟΠΣ θα πρέπει να συνδυαστούν με  την περαιτέρω στελέχωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΟΤΑ και κυρίως τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας) προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων και υποθέσεων των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

– Αλλοδαποί πολίτες – Μετανάστες: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι αλλοδαποί πολίτες και μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών που υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, καταγγελίες ή παράπονα και καταχωρούν μεταβολές στα προσωπικά τους στοιχεία ή σε στοιχεία εργασίας και κατοικίας. Τα οφέλη που προκύπτουν για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών της Περιφέρειας είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, η πληρέστερη πληροφόρηση, η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και η εξάλειψη των καθυστερήσεων κατά την εξυπηρέτησή τους.

– Λοιποί ενδιαφερόμενοι: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται όποιος δεν εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Πρόκειται για το ευρύ κοινό, το οποίο θα έχει πρόσβαση μόνο στην περιοχή πληροφόρησης και θα απολαμβάνει τα οφέλη της άμεσης και πλήρους ενημέρωσης σχετικά με θέματα αστικής κατάστασης, αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Τέλος, όσον αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εργασίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και ενσωματώνονται στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες της, χωρίς να απαιτούν επιπλέον πόρους.


Το συνολικό πλέγμα εφαρμογών ΤΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε κάθε νησί είναι ζωτική για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη βελτίωση του τοπικού εισοδήματος, ενδιαφέρεται ζωηρά να επεκτείνει το πλέγμα εφαρμογών ΤΠΕ που θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων στον τόπο που ζουν και δραστηριοποιούνται, χωρίς την ανάγκη μετάβασης στο πλησιέστερο αστικό κέντρο -γεγονός σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η πολυνησιακή μορφολογία της περιοχής.

Ετσι, μέσα από το ΕΠ Πολιτεία, τοποθετούνται τηλεδιασκέψεις σε δήμους των νησιών προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των τοπικών αρχών με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Τα νησιά  στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα τηλεδιάσκεψης είναι η Ρόδος, η Μήλος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Κύθνος, η Νάξος και ήδη έχει γίνει ένταξη έργου μέσα από το ΕΠ Πολιτεία προκειμένου να εγκατασταθούν συστήματα τηλεδιάσκεψης στα νησιά: Ανδρος, Μύκονος, Μεγίστη (Καστελόριζο), Κάρπαθος, Κως, Αστυπάλαια, Σίκινος, Φολέγανδρος, Αγαθονήσι.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ωρίμασε έργο (Μελέτη)  για την εφαρμογή ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο νησιωτικό πλέγμα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, θέτοντας τις βάσεις προκειμένου να υλοποιηθεί με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Πρόκειται για έργο το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση υπαρχουσών και νέων υποδομών ΤΠΕ, προκειμένου να εκπαιδευθούν στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που εκφεύγουν των στοιχειωδών γνώσεων που σήμερα είναι διαθέσιμες κυρίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (κυρίως οικογενειακών) που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά και που για οικονομικούς λόγους δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Είναι προφανές ότι το φάσμα των υπηρεσιών κατάρτισης θα καλύπτει και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης που εδρεύουν στα νησιά και των φορέων που συνεργάζονται. Ως δόκιμη πρακτική έχει επιλεγεί η χρήση ΤΠΕ για τη γεφύρωση των αποστάσεων και τη δυνατότητα λήψης των υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο ή όχι, που είναι ευρύτερα γνωστή ως e-learning. Η δράση θα συσχετισθεί και με άλλες υλοποιούμενες, ή προς υλοποίηση, που αφορούν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στην Περιφέρεια.

Τίτλος έργου: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αστικής κατάστασης και μετανάστευσης
Φορέας: Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 698. 555 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αστικής κατάστασης και μετανάστευσης στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Τα βασικά αντικείμενα του έργου είναι:

 • Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
 • Ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών συστήματος
 • Πιλοτική λειτουργία
 • Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης.