Η προετοιµασία για το επόµενο ΕΣΠΑ της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 βρίσκεται, πλέον, σε αρκετά προχωρηµένη φάση. Με βάση τις γενικές κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, οι φορείς χάραξης τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής έχουν ξεκινήσει να διαµορφώνουν τις προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020.

Κοµβικό ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων θα διαδραµατίσει η ένταξη εργαλείων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Κύριο αναπτυξιακό άξονα αποτελεί, επίσης, η παροχή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η οποία θα συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των τελευταίων. Οπως αποτυπώνεται και στα κείμενα αναφοράς, η ανάπτυξη της χώρας για την περίοδο 2014-2020 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψηφιακή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημόσιος Τομέας και οι εμπλεκόμενες δομές του θα αναγκαστούν, την περίοδο 2014-2015,να λειτουργήσουν παράλληλα σε δύο άξονες δράσης. Από τη μια, οι δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 θα βρίσκονται σε φάση πλήρους υλοποίησης και από την άλλη, θα πρέπει να σχεδιαστούν παρεμβάσεις νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς χρηματοδότηση από τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

Είναι προφανές ότι οι ανάγκες αποτελεσματικού συντονισμού και ορθής στοχοθέτησης κατά την περίοδο αυτή θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η μέχρι σήμερα έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις, δικαιολογεί την έντονη ανησυχία για τη διασφάλιση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος για την ερχόμενη περίοδο.

Είναι ευκαιρία και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθούν ριζικές αλλαγές στον τομέα σχεδιασμού, διαχείρισης, συντονισμού και υλοποίησης παρεμβάσεων νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι οι εξής:

  • Ορισμός ενός πολιτικού υπευθύνου για θέματα ΤΠΕ και θεσμοθέτηση αρμοδιοτήτων του.
  • Outsourcing λειτουργιών διαχείρισης, ελέγχου και διοίκησης έργων ΤΠΕ.
  • Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής και συστημάτων.
  • Οριζόντια προσέγγιση με βάση τη ροή της πληροφορίας μεταξύ των δομών της κυβέρνησης.
  • Περιορισμός πανσπερμίας φορέων υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Συγκέντρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΤΠΕ σε ένα Τομεακό Πρόγραμμα και μια αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η εμπειρία των προηγούμενων Χρηματοδοτικών Πακέτων Στήριξης διδάσκει ότι ο αποτελεσματικός κυβερνητικός συντονισμός και η διασφάλιση της συνέχειας του κράτους σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητο συστατικό επιτυχίας. Είναι, λοιπόν, σήμερα περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα Σχέδιο Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, το οποίο θα θέτει, για την επόμενη δεκαετία, τις προτεραιότητες ψηφιακής ανάπτυξης, τους μηχανισμούς και τις δομές υλοποίησης, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.