Η ένωση εταιρειών Γεωθεσία Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Λαζαρίδης & Συνεργάτες Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών - Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσων Σύμβουλοι Μηχανικοί ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και την λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) σε περιβάλλον ΓΣΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ".

Το Αντικείμενο των υπηρεσιών του έργου περιλαμβάνει τρία διακριτά αντικείμενα: Ανάπτυξη λογισμικού, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του υπάρχοντος (από την Β’ Φάση) Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) και Δημοσιοποίηση του έργου. Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην ομογενοποίηση της Βάσης Δεδομένων των διαχειριστικών στοιχείων και χρονοσειρών με την γεωγραφική Βάση Δεδομένων που συντηρείται για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

Παράλληλα με την ομογενοποίηση των βάσεων δεδομένων απαιτείται και η δημιουργία κοινής πλατφόρμας λογισμικού η οποία θα λειτουργεί σαν το κεντρικό σημείο εισόδου σε όλες τις εφαρμογές της ΕΤΥΜΠ. Η ανάπτυξη μίας κοινής πλατφόρμας εφαρμογών θα βοηθήσει τον χρήστη στην εξοικείωση του με το σύστημα και θα προσφέρει ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού το οποίο θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και επεκτάσιμο στο μέλλον. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 839.836 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.