Η ένωση εταιρειών Neuropublic - Cosmos Business Data Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εξυπηρετητών (servers) και λοιπού Εξοπλισμού".

Υπενθυμίζεται πως η ένωση εταιρειών Neuropublic – Cosmos Business Data Systems ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά στο εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 1.710.911 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.