Η ένωση εταιρειών Ινφοδήμ - Telenet - Μίνως ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο ανάπτυξης και υλοποίησης Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία: α) Εξοπλισμού του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, β) Καμερών τηλεανίχνευσης και ασύρματης επικοινωνίας για τον έγκαιρο εντοπισμό εκδήλωσης πυρκαγιών, γ) Αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, δ) Λογισμικού GIS με τη δυνατότητα διαχείρισης και προβολής της πληροφορίας μέσω διαδικτύου, ε) Ψηφιακής/ών δορυφορικής/ών εικόνας/ων του Νομού Χανίων, στ) Συστήματος Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, ζ) Υπηρεσιών για την ανάπτυξη των εφαρμογών GIS και η) την εκπαίδευση του προσωπικού της Ν. Χανίων. Υπενθυμίζεται πως εκτός της εν λόγω ένωσης, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές 1) η ένωση Gennet – GeoInformation και 2) η εταιρεία Onnex Hellenic. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 542.489 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.