Η ένωση εταιρειών "Λύσιππος Α.Ε." - Τεχνικό Γραφείο Σαλαχώρη Μιχαήλ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Ροδίων για το έργο "Ανάπτυξη Κοινωνικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Συνοδευτικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου".

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή Κοινωνικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ / GIS) στο Δήμο Ρόδου. Με την ανάπτυξη του συστήματος αυτού το μεγαλύτερο νησιωτικό αστικό κέντρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα αποκτήσει την αναγκαία υποδομή ώστε να εδραιώσει μια σειρά από εξειδικευμένες εφαρμογές διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης της γεωγραφικής πληροφορίας με τελικό ωφελούμενο και αποδέκτη τους δημότες, τους πολίτες και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τα σχετικά προϊόντα.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 397 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και οι ενώσεις εταιρειών Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ – Παρασός-Μπρόκου Ο.Ε. και Α.Π. Βασιλόπουλος & Σία Ο.Ε. – 3DATA Πληροφορική ΕΠΕ.