Η ένωση εταιρειών Altec – OTS ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού – Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Δήμου Μούδρου της Λήμνου».

Για το εν λόγω έργο πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός, η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, η ανάπτυξη των εφαρμογών, η εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών αλλά και η πιλοτική λειτουργία ενός Διαδημοτικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Μούδρου και των Δήμων Μύρινας, Ν. Κούταλης και Ατσικής ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται αναφέρονται επιγραμματικά: α) Διεκπεραίωση Αιτήσεων Πιστοποιητικών Δημοτολογίου, β) Διαχείριση Δημοτικού Φόρου, γ) Έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ και δ) Διαχείριση Προστίμων ΚΟΚ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην νήσο Λήμνο».

Οι βασικοί στόχοι του έργου αυτού είναι οι εξής: α) επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, β) αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από την Πύλη σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γ) αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των  διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη με τους δημόσιους φορείς με στόχο τη δυνατότητα δημιουργίας one stop shop (έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, υποβολή αιτήσεων, κλπ), ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κοινού, δ) Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και ε) Αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου.

Το τίμημα του έργου ήταν στις 283.636 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.