Η ένωση εταιρειών Nextcom - 01 Πληροφορική - AFL Telecommunications υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Δήμο Πάρου για την υλοποίηση του έργου "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Πάρου".

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 463 χιλιάδες ευρώ.