Η ένωση εταιρειών PRC GROUP - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο "Ενοποίηση του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος με Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού".

Το έργο αφορά τη δημιουργία υποδομής για τη θεματική ενοποίηση του εθνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και την ενιαία πρόσβαση σε αυτό από κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα συλλέξει και θα μελετήσει τα αποτελέσματα των έργων της πρόσκλησης 65 της ΚτΠ, σε σχέση με το θεματικό τους περιεχόμενο, τις μορφές πολυμεσικής πληροφορίας και τα μεταδεδομένα που δημιουργούν, αλλά και το βαθμό συμμόρφωσης των έργων με τις οδηγίες των μελετών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης.

Το τελικό συνολικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 850 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία ήταν 1 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό είχαν υποβληθεί συνολικά 3 προσφορές.