Η ένωση εταιρειών SQLearn – Άποψη ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο “Προμήθεια μη αποκλειστικών αδειών χρήσης λογισμικού τηλεκατάρτισης για βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης και επικαιροποίησης του έργου “Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση””. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 142.443 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.