Η Επαφος ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Σύμβαση για το Τμήμα 1 “Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού και περιφερειακών συσκευών” του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. με αριθμό προκήρυξης 8/2008 “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία 226 Σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα”. Υπενθυμίζεται πως η Επαφος ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο εν λόγω διαγωνισμό. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.091.732 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.