Η Έπαφος ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Σύμβαση για το Τμήμα 1 Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού και περιφερειακών συσκευών” του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. με αριθμό Προκήρυξης 6/2008 “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία 40 Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Περιφέρεια Αττικής”. Εκτός της Έπαφος, αρχικά είχε καταθέσει προσφορά και η PanSystems. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 118.762 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.