Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση αποβολής λόγω ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Lannet είναι καθ'όλα νόμιμες.

Και συνεχίζει λέγοντας πως η Γενική Leasing σέβεται σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα και έχει συμμορφωθεί απολύτως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις και Προσωρινές Διαταγές που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί. Επιφυλάσσεται δε όλων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι οποιουδήποτε δηλώνει ή υπαινίσσεται το αντίθετο.