Η εταιρεία Αρχέτυπον υπέγραψε, με την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) σύμβαση για το έργο: "Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας & Διάχυσης στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών & Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (ΕΠΕΤΕ) με Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς Εργασίας".

Το παρόν έργο σκοπεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων του ΕΠΕΤΕ καθώς και της διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας αφ’ ενός μεν θα διατίθεται το σύνολο της δημοσιεύσιμης πληροφορίας του ΕΠΕΤΕ στους απλούς χρήστες και εξωτερικούς φορείς, αφ’ ετέρου δε, θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης και συνδυασμένης πληροφορίας. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 678.300 ευρώ.