Η Αρχέτυπον ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας & Διάχυσης Στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (ΕΠΕΤΕ) με Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς Εργασίας" του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων του ΕΠΕΤΕ, καθώς και διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας αφενός μεν θα διατίθεται το σύνολο της δημοσιεύσιμης πληροφορίας του ΕΠΕΤΕ στους απλούς χρήστες και εξωτερικούς φορείς, αφετέρου δε θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης και συνδυασμένης πληροφορίας.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2007, είχαν υποβάλλει προσφορά και οι ενώσεις εταιρειών: α. Quality & Reliability – PRC Group, β. Γνώμων – Quantos, και οι εταιρείες: γ. European Dynamics, δ. Profile, ε. Ζήνων, στ. Greek Geeks. Βασικοί προμηθευτές του έργου θα είναι οι εταιρείες Oracle και Dell. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 570 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ., ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 714 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.