Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Dionic ενέκρινε την εξαγορά ποσοστού 30% της εταιρείας Ιra Media, καθώς και τις εξαγορές ποσοστών 15,45%, 1,4% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Διαδικασία.

Επίσης, αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Dionic ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε παμψηφεί την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ρουμανία με την συνέχιση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ιδρύσεως θυγατρικής εταιρείας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Dionic ενημερώθηκε ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από τον Οκτώβριο του 2008 σε παγκόσμιο επίπεδο.