Η γερμανική Bechtle AG ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), που έχει έδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια φορητών υπολογιστών, σταθμών σύνδεσης (docking stations), επιτραπέζιων υπολογιστών, μόνιτορ, καθώς και άλλων εξαρτημάτων. Σημαντικό μέρος της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένης επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις του ENISA. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.