Σε κοινοπραξία πέντε εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει και η ΔΑeΜ, ανατέθηκε από την "Κοινωνία της Πληροφορίας" το έργο της ανάπτυξης και εγκατάστασης του Εθνικού Δημοτολογίου.

Πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας και με στόχο την τήρηση ενιαίας εθνικής βάσης δεδομένων, επιτυγχάνοντας ακριβή και πλήρη αντίγραφα των δημοτολογίων όλων των ΟΤΑ σε μία κοινή βάση δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ορισμένα από τα βασικότερα οφέλη που θα προκύψουν από το Εθνικό Δημοτολόγιο για τους πολίτες είναι η απλούστευση της διαδικασίας μεταδημότευσης, η άμεση λήψη πιστοποιητικών από όλη τη χώρα και η κατάργηση της προσκόμισης πιστοποιητικών σε άλλους δημόσιους φορείς που έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Οφέλη θα προκύψουν και για τους ΟΤΑ, όπως η εκκαθάριση των Δημοτολογίων από πολλαπλές εγγραφές του ίδιου πολίτη (στον ίδιο ή διαφορετικούς Δήμους), η σταδιακή κατάργηση των χειρόγραφων βιβλίων και η κατάργηση της αποστολής περιοδικών αρχείων για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.