Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΔΕΣΦΑ στην ενίσχυση ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της, των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, καθώς και των δεδομένων που διαχειρίζεται, κάνοντας σημαντικές επενδύσεις σε αυτά.

Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις των συσκευών firewall και proxy, που, σε συνδυασμό με την περαιτέρω λογική κατάτμηση των δικτύων του οργανισμού σε ζώνες, θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον κρίσιμο εξοπλισμό και καλύτερο έλεγχο πρόσβασης σε οποιονδήποτε εξωτερικό χρήστη επιθυμεί να συνδεθεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΔΕΣΦΑ. Συστήματα patch management και antispam είναι σε λειτουργία, γίνεται περιοδικά έλεγχος ευπαθειών και τρωτοτήτων από εξειδικευμένο λογισμικό και ακολουθούν οι κατάλληλες διορθώσεις και παραμετροποιήσεις, ενώ το σύνολο της υποδομής υπόκειται σε διενέργεια δοκιμών διείσδυσης και ελέγχων ευπάθειας από εξωτερικό συνεργάτη μια φορά το χρόνο. Στο εγγύς μέλλον έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας δεδομένων και διαχείρισης συμβάντων (SIEM) και η υλοποίηση λύσης sandbox για αντιμετώπιση malware και zero-day επιθέσεων και ευπαθειών. Παράλληλα, θα λάβει χώρα και ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των χρηστών πάνω σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.