Ο Λάμπης Βουτσάς, Διευθυντής Πληροφορικής της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., αποτυπώνει στο netweek το πώς επηρεάζουν το IT οι μεγάλες και διαρκείς αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία.

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται επιβάλει στη Διεύθυνση Πληροφορικής να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, να συμβάλει στην προσπάθεια για περιστολή των λειτουργικών δαπανών. Μολονότι καθήκον της Πληροφορικής, όπως και κάθε άλλου τομέα της επιχείρησης, είναι να κινείται αυστηρά εντός των ορίων που θέτει ο εταιρικός προϋπολογισμός, αυτή τη χρονική στιγμή απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα έξοδα που απαιτεί η εύρυθμη λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών.

Και αυτό παρόλο που οι σύγχρονες ανάγκες όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αντίθετα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Τα έξοδα αυτά μπορεί να αποτελούνται είτε από άμεσα σχετιζόμενα με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και τις λειτουργίες της, είτε από δαπάνες άλλων Διευθύνσεων, όπου η Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει αυτοματοποιώντας κοστοβόρες διαδικασίες. Οι λύσεις SAAS και IAAS που προωθούνται σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της σχέσης επένδυσης / απόδοσης.

Δεύτερον, να εντοπίσει εκείνους τους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας, όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί ευκαιρίες βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Η διάδοση, για παράδειγμα, του mobility δίνει την ευκαιρία ταχύτερης ενημέρωσης των συστημάτων, αλλά και των χρηστών τους σε βαθμό που σε παλαιότερες εποχές δεν ήταν δυνατός.

Ενας σύνθετος ρόλος
Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής γίνεται περισσότερο σύνθετος – και ταυτόχρονα απαραίτητος – στη σημερινή εταιρεία. Εχει γίνει πλέον αποδεκτό σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο business και στις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ανάγκες του, ώστε να αφουγκράζεται – αν όχι να συνδιαμορφώνει – τη στρατηγική και τους στόχους του.

Ταυτόχρονα, η πολύ καλή εικόνα που ο IT Manager οφείλει να έχει για τη λειτουργία της επιχείρησης, του δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία, αποτελώντας έτσι σημαντικό παράγοντα αλλαγής στην προσπάθεια μετασχηματισμού της.Στη ΜΕΒΓΑΛ γίνεται μεγάλη προσπάθεια και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Εχουν επαναξιολογηθεί οι προτεραιότητες της Πληροφορικής και έχουν εντοπιστεί τομείς στους οποίους γίνεται προσπάθεια βελτίωσης του τελικού αποτελέσματος μέσα από νέα projects.

Τα projects αυτά, σε αντίθεση με το παρελθόν, είναι συνήθως βραχυπρόθεσμα και έχουν συγκεκριμένο ζητούμενο, το οποίο επιδιώκουν να βελτιώσουν. Κατά αυτόν τον τρόπο παρέχεται η ευελιξία συνεχούς κατεύθυνσης του κάθε project σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, δίχως να χρειάζεται μεγάλη δέσμευση πόρων. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρει η Πληροφορική στους εταιρικούς «πελάτες» της, είτε αυτοί είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, να είναι συμβατές με την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων που επιβάλει η σημερινή συγκυρία.

Ως παράδειγμα αυτών των τεχνολογιών θα μπορούσε κανείς να αναφέρει την υλοποίηση της ψηφιοποίησης όλων των παραστατικών που εισέρχονται στην εταιρεία και εξέρχονται από αυτήν. Εγινε, έτσι, εφικτό να μειωθούν σημαντικά τα κρυφά κόστη διαχείρισης των χιλιάδων αυτών εγγράφων, ενώ την ίδια στιγμή βελτιώθηκε η πρόσβαση των χρηστών σε αυτά. Καταλήγοντας, μπορεί κανείς να πει ότι η σημερινή συγκυρία κρύβει αρκετές δυσκολίες για τον Διευθυντή Πληροφορικής. Την ίδια όμως στιγμή – και έτσι πρέπει να το βλέπει κανείς – αποτελεί μία ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου του ΙΤ ως παράγοντα που συμβάλει ολοένα και περισσότερο στη βελτίωση του εταιρικού αποτελέσματος, παράλληλα με τον παραδοσιακό υποστηρικτικό του ρόλο.