Η Διηνεκής Πληροφορική υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού για το Δίκτυο Κορμού και Πρόσβασης στο ΕΔΕΤ-3".

Ο εξοπλισμός αποτελείται από μεταγωγείς, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα ΑΕΙ, ΤΕΙ στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα.
Κατασκευαστής του εξοπλισμού είναι η εταιρεία Extreme Networks, την οποία εκπροσωπεί η Διηνεκής Πληροφορική.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 207 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι εταιρείες Algosystems, GDB, Space Hellas και ΟΤΕ.