Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο, το Rural Inclusion, εγκαινίασε τις δραστηριότητές του, με στόχο την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Το Rural Inclusion, αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση, χρήση και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης σε αγροτικές περιοχές. Η ΕΔΕΤ, σε συνέχεια των δράσεων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, όπως η υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του “Δικτυωθείτε”, υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, με στόχο τη μεγιστοποίηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρονται για την Ελλάδα. Στόχος του Rural Inclusion είναι η μείωση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας κατά τη συναλλαγή επιχειρήσεων της περιφέρειας (οι οποίες είναι κατά βάση αγροτικές επιχειρήσεις) με δημόσιους φορείς.