Η ΕΕΤΤ τροποποίησε τον κανονισμού διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής εισαγωγής και συνύπαρξης νέων τεχνολογιών στο σταθερό δίκτυο πρόσβασης.

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός, που επικαιροποιήθηκε μετά από εννέα μήνες συνεργασίας της ΕΕΤΤ με τους παρόχους, οριοθετεί τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού που θα εισάγεται στο εξής στα διάφορα σημεία του δικτύου πρόσβασης. Η εφαρμογή του κανονισμού από το σύνολο των παρόχων προωθεί νέες επενδύσεις, καθώς ενισχύει την αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας και την τεχνολογική ουδετερότητα κατά τη χρήση του δικτύου, όπως ορίζει το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, ενθαρρύνει την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών νέας γενιάς με υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης για τους καταναλωτές.