Τη δέσμη μέτρων που ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες.

Οι προτάσεις που παρουσίασε η Επιτροπή θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στους τομείς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παράνομης διακίνησης μετρητών και της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Η ανίχνευση ύποπτων χρηματοοικονομικών ροών και η φραγή των πηγών χρηματοδότησης είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εξάλειψη ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο αυτό μια νέα οδηγία για την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την οποία παρέχει στις αρμόδιες αρχές επαρκείς ποινικές διατάξεις για τη δίωξη των εγκληματιών και τη φυλάκισή τους.