Η κίνηση της Εθνικής Τράπεζας να εντάξει σε μια κοινή στρατηγική τα εναλλακτικά της δίκτυα και να ενισχύσει τις δυνατότητες τους, δείχνει σε ένα μέλλον που η αυτοματοποίηση των συναλλαγών με τον πελάτη θα μειώσει σημαντικά την ανάγκη εξυπηρέτησης του από ένα δίκτυο καταστημάτων.

Ήδη, όπως ανέφερε η Νέλλη Τάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, “υπάρχουν συναλλαγές, όπως η ανάληψη μετρητών για τις οποίες οι πελάτες χρησιμοποιούν εξίσου τα ATM και τα καταστήματα.” Η ισορροπία αυτή αναμένεται να διαταραχθεί πολύ πιο έντονα τα ερχόμενα χρόνια, όταν η γενιά των παιδιών που μεγάλωσαν με το Internet ενηλικιωθεί. Στο υπόστρωμα της ενοποίησης των καναλιών της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται ένα σύστημα ανάλυσης δεδομένων, το οποίο συλλέγει δεδομένα από διαφορετικά κανάλια για κάθε πελάτη και επιτρέπει τη δημιουργία ενός συμπεριφορικού προφίλ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τα τμήματα marketing και πωλήσεων της τράπεζας.

Αν και το μέλλον δείχνει να ανήκει στα εναλλακτικά κανάλια, ο δρόμος προς αυτό δεν είναι σπαρμένος με ρόδα. Ζητήματα ασφάλειας, αλλά και συνήθειες που δύσκολα αλλάζουν, λειτουργούν ως τροχοπέδη στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Η Εθνική Τράπεζα έχει αποφασίσει να ενισχύσει δράσεις που θα αλλάξουν αυτήν την εικόνα, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας στους πελάτες και προβάλλοντας υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί αν και είναι χρήσιμες να μην τους είναι γνωστές. Η ενδυνάμωση των υπηρεσιών του i-Bank αφορά τόσο τους ιδιώτες πελάτες όσο και τις επιχειρήσεις, οι οποίες πιο κοντά στην τεχνολογία μπορούν να ενστερνιστούν με μεγαλύτερη ευκολία τις υπηρεσίες των εναλλακτικών καναλιών.