Το σημαντικότερο project που έχει τρέξει τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ), η οποία διαθέτει ένα από τα παλιότερα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου, είναι ένα έργο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 1,83 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπούσε στη μεσοπρόθεσμη αναβάθμιση των υπηρεσιών Πληροφορικής στον οργανισμό και απαρτιζόταν από οκτώ υποέργα: Αναβάθμιση ΟΠΣ και εγκατάσταση Business Intelligence, δημιουργία νέου portal με λογισμικό ΕΛΛΑΚ, μελέτη ανάπτυξης πολιτικής ασφάλειας και σταδιακής προσαρμογής στο ISO 27000, μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας disaster recovery site, εισαγωγή ITSM για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής, e-mail archiving, αγορά εκτυπωτών και προμήθεια λύσης HRMS.

Τα επτά πρώτα από τα υποέργα του έργου ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και επιτυχώς, ενώ το τελευταίο υποέργο (HRMS) βγήκε εκτός χρηματοδοτικού πλαισίου λόγω των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. «Η ενυπάρχουσα εξωστρέφεια του προηγούμενου έργου ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την καθιέρωση νέων μεθόδων συλλογής στατιστικών στοιχείων (με ανταλλαγή μικροδεδομένων, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας), καθώς επίσης και η επικείμενη καθιέρωση του GDPR, έχουν de facto στρέψει την προσοχή μας σε έργα ασφάλειας συστημάτων Πληροφορικής, κυρίως με την απόκτηση πιστοποίησης ISO 27000» δηλώνει στο NetFAX ο Γεώργιος Σπανογιαννόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής της EΛΣΤΑΤ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΣΤΑΤ έχει προκηρύξει ένα συνοπτικό διαγωνισμό (της τάξης των 60.000 ευρώ), που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ασφάλειας και την προσαρμογή της στο ISO 27001:2013, την προμήθεια ενός πακέτου διαχείρισης logs όλων των συστημάτων του οργανισμού και, τέλος, την υλοποίηση ενός προγράμματος διαβάθμισης εγγράφων και αποθηκευμένων δεδομένων. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα προκηρυχτεί από την EΛΣΤΑΤ ένας διεθνής διαγωνισμός (της τάξης των 400.000 ευρώ) που θα αφορά προμήθειες επέκτασης του υπάρχοντος cluster servers, την αναβάθμιση του συστήματος back-up και την προμήθεια νέων PCs.

«Η επέκταση του clustering, που έχουμε δρομολογήσει, μας κάνει 100% cloud ready, βελτιώνοντας έτσι και τα σχέδιά μας για back-up και disaster recovery. Η πιστοποίησή μας κατά ISO 27000 θα καταστήσει ευχερέστερη για μας την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα μας βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω διάδοση της συλλογής στατιστικών στοιχείων μέσω διοικητικών πηγών. Η καθιέρωση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας δίνει τη δυνατότητα της παραγωγής και ανάλυσης στατιστικών πληροφοριών στον τελικό χρήστη. Παράλληλα, εργαζόμαστε για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής (σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS), την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την διαβάθμιση της διακινούμενης πληροφορίας. Γενικότερα, ο στρατηγικός μας στόχος είναι ανθρωποκεντρικός, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον χρήστη της στατιστικής πληροφορίας» επισημαίνει ο Γ. Σπανογιαννόπουλος.