Σήμερα στη χώρα μας και ευρύτερα στον Νέο Ευρωπαϊκό Χώρο, για την εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων και με τη διάθεση ποικίλων πόρων, πολλοί φορείς προχωρούν σε προγράμματα μαζικής συλλογής και διάχυσης χωρικών δεδομένων που στόχο έχουν την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων με ενσωματωμένη την Γεωγραφική Πληροφορία.

Αποδέκτης και τελικός ωφελούμενος ενός τέτοιου συστήματος είναι το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως δημότες, πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες αυτές. Η υλοποίηση και συντήρηση ενός GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) είναι πολύπλοκα σύνθετη (εξοπλισμός – λογισμικό – δεδομένα – εφαρμογές).

Χρειάζεται δε ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου όχι μόνο στην υλοποίηση του, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού από το στάδιο της Πρότασης, στο στάδιο της Διαχείρισης της Σύμβασης, καθώς και στην μελλοντική Συντήρηση και Ενημέρωση των Δεδομένων, του Εξοπλισμού και του Λογισμικού, των υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συντήρησης. Πρόσφατα μάλιστα, και για την ορθή υλοποίηση των προκηρυχθέντων έργων δόθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε αντίστοιχο προκηρυγμένο Μέτρο.

Οι ΓΠ ως βασική υποδομή μιας προηγμένης κοινωνίας
Η Γεωγραφική Πληροφορία είναι πληροφορία, η οποία συνδέεται με μια θέση στο χώρο και αναφέρεται σε φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινες δραστηριότητες. Σήμερα, οι Γεωγραφικές Πληροφορίες (ΓΠ) αναγνωρίζονται ως βασική υποδομή μιας προηγμένης κοινωνίας.

Οι γεωγραφικές – χωρικές υποδομές (geographic or geospatial information infrastructures) γνωρίζουν αυτή τη στιγμή διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη, αναφερόμενες σε διάφορα επίπεδα επικοινωνίας και διοίκησης (global, regional, national, local). Η τάση αυτή συνάδει και με την παρούσα ευρωπαϊκή πολιτική σε τρεις τουλάχιστον άξονες:

 • Στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πληροφοριών (information society),
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε τεχνολογίες αιχμής και
 • στην αξιοποίηση τέτοιων «ώριμων» προϊόντων για τη δημιουργία υποδομών που στόχο έχουν την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε ένα GIS όμως, έρχεται πλέον να ενσωματωθεί ραγδαία η πλέον επίκαιρη όχι μόνο πληροφορία, αλλά και τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών!

Συγκεκριμένα τα κάτωθι συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου γεωγραφικής πληροφορίας:

 • Google Maps API
 • Google Local
 • Google Mars
 • Microsoft – Windows Maps – Live Local
 • MyWebMap Interactive Personal Map
 • Yahoo! Maps, Driving Directions & Traffic
 • Amazon (A9.com Inc.) – BlockView Maps
 • AOL/MapQuest – Maps & World Atlas.

Ο ρόλος των Μηχανών Αναζήτησης
Οι Μηχανές Αναζήτησης δεν υφίσταντο ή εκτελούσαν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα προ πενταετίας, στηρίχτηκαν όμως, στην ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενσωμάτωσαν την ήδη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και έτσι σήμερα αποτελούν τα πλέον πρότυπα «λαϊκά» συστήματα διαχείρισης, διάχυσης και διάθεσης γεωγραφικής πληροφορίας.

Φάνταζαν ουτοπικοί όσοι στα μέσα της δεκαετίας του ’90 (όπου και κυριαρχούσαν σύνθετα λειτουργικά υπολογιστικά συστήματα) διαλαλούσαν το γνωστό “GIS for the masses”, πόσο δε μάλλον θα μπορούσε κανείς τότε να φανταστεί την ενσωμάτωση δυνατότητας πλοήγησης σε ένα κινητό τηλέφωνο!

Το μέλλον της Γεωγραφικής Πληροφορίας
Η ολοκλήρωση συνεπώς την επόμενη δεκαετία των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών στους Τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και η διασύνδεσή τους με μια ευρεία γκάμα Τομέων και Δραστηριοτήτων (π.χ. Βίντεο & Φωτογραφία στο Internet) θα επιφέρει την εκρηκτική εξάπλωση της Γεωγραφικής Πληροφορίας στους τομείς του κράτους και των δημοσίων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των απλών χρηστών και των εταιρειών παραγωγής τεχνολογίας. Μια νέα οικονομία ανοίγει με την ενσωμάτωση των παραπάνω, όπου και η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην εύρεση λύσεων και την προώθηση δράσεων θα αποδειχτεί κάτι παραπάνω από αποτελεσματική.

Who is who
Ο Βασίλης Φωτεινόπουλος είναι Τοπογράφος  Μηχανικός Ε.Μ.Π. με MSc στο UCL, συμμετέχει ως Business Development Director στη Μελετητική Εταιρεία ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε. και ως Υπεύθυνος Έργων σε έργα του FP6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Υπότροφος Ακαδημίας Αθηνών & Ευγενιδείου Ιδρύματος. Τέλος, έχει βραβευθεί από το ΤΕΕ και την Ακαδημία Αθηνών.