Ο Δρ. Ανδρέας Μακρής, ΠΕ Πληροφορικής με Α΄ Βαθμό - Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ε.Μ.Π., αναλύει στο netweek την έννοια και τη σημασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η θέση της Διεύθυνσης Πληροφορικής στην οργανωτική δομή του Ε.Μ.Π.
Με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών (ΟΔΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Π.Δ. 46/1998), οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος διαρθρώνονται σε Οργανικές Μονάδες (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία). Στον ΟΔΥ καθορίζονται, μεταξύ των άλλων, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι διοικητικού προσωπικού από τους οποίους επιλέγονται οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων κ.λπ. Στις Οργανικές Μονάδες του ΟΔΥ περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τα Τμήματα:
α) Οργάνωσης και Μεθόδων,
β) Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, και
γ) Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη συνολική διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Υπηρεσίες που διασφαλίζουν την Επιχειρησιακή Συνέχεια
Η Διεύθυνση Πληροφορικής, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης λειτουργίας και της διασφάλισης Επιχειρησιακής Συνέχειας των συστημάτων που υπάγονται σε αυτήν, παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν μία σειρά από διαφορετικούς τομείς.

Οι βασικότεροι μεταξύ αυτών είναι οι ακόλουθοι:

 • Υποστήριξη λειτουργίας συστημάτων [υποστήριξη εφαρμογών, βάσεων δεδομένων, τοπικών δικτύων, εξοπλισμού, ασφάλεια συστημάτων, παραγωγή-οργάνωση αντιγράφων ασφαλείας].
 • Ανάπτυξη εφαρμογών [ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός – υλοποίηση νέων εφαρμογών και εκτυπωτικών αναφορών/ στατιστικών με βάση τις ανάγκες της Διοίκησης].
 • Εκπαίδευση – υποστήριξη χρηστών συστημάτων
 • Συντήρηση εξοπλισμού υλικού – Επισκευές της διοίκησης του ΕΜΠ (εσωτερικό δίκτυο Η/Υ, περίπου 400 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
 • Υποστήριξη λειτουργίας λογισμικού Η/Υ της διοίκησης ΕΜΠ
 • Υποστήριξη χρηστών (επίλυση αποριών, διόρθωση σφαλμάτων)
 • Εγκατάσταση νέων σταθμών εργασίας • Δικτυακές εργασίες (Δημιουργία ομάδων χρηστών, χορήγηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου), υλοποίηση ασφάλειας
 • Μέριμνα για λήψη αντιγράφων αρχείων σε μαγνητικά μέσα
 • Εκπόνηση προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής, υλοποίηση διαγωνισμών προμήθειας
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση συμβάσεων συντήρησης υλικού Η/Υ και περιφερειακών – λογισμικού
 • Οργάνωση – υλοποίηση ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εκπόνηση μελετών για διάφορα θέματα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, οργάνωσης κ.α. (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, δηλώσεις μαθημάτων μέσω WEB κ.α.)
 • Υλοποίηση έργων Πληροφορικής (Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποσύστημα Προσωπικού)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου – Ολοκληρωμένες λύσεις
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των απαιτούμενων παραστατικών για την έκδοση των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων, που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Έλεγχος ορθότητας καταχώρισης των ως άνω παραστατικών και διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με μη ορθή καταχώρηση. Εκτύπωση και έλεγχος (που συσχετίζεται με την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων) των πάσης φύσεως καταστάσεων του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών. Παροχή πληροφοριών σε ότι αφορά τα προαναφερόμενα σημεία.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Μ.Π.
Το Ε.Μ.Π. είναι Ν.Π.Δ.Δ. Έτσι η λειτουργία των διοικητικών υπαλλήλων -που στελεχώνουν τις Οργανικές Μονάδες του ΟΔΥ- διέπεται από τον Ν. 3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.). Ο Κώδικας ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων, τον τρόπο αξιολόγησης και ανέλιξής τους, τη διαδικασία επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης, τον τρόπο λειτουργίας τους ως υπηρεσιακοί παράγοντες κ.λπ.

Ο Κώδικας και άλλες διατάξεις που αφορούν στα Ν.Π.Δ.Δ. παρέχουν το πλαίσιο για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας σε επίπεδο ορθής λειτουργίας του ΑΕΙ. Ο ρόλος των υπηρεσιακών παραγόντων, εδώ, είναι πολύ σημαντικός, αφού είναι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη εισηγήσεων και την υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης. Οι εισηγήσεις τους, λοιπόν, επί των διαφόρων θεμάτων πρέπει να είναι έγκαιρες, σαφείς και να συνάδουν με τα όσα οι νόμοι και οι λοιπές διατάξεις, κατά περίπτωση, ορίζουν. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να λαμβάνονται μη σύννομες αποφάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο χαρακτήρα και το κύρος του Ιδρύματος.